KUDEB Nedir ? 

Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın kısaltmasıdır.   İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde “Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü” olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” Nedir ? 

İlgili Koruma Bölge Kurulu kararı ile tescil edilmiş; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar.

Koruma Grubu Nedir ?

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş taşınmazların sınıflandırılması sonucu belirlenen tanımlamadır.

  • I. grup yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları,
  • II. grup yapılar:  Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları, ifade eder.

SİT Nedir ?  İlgili Koruma Bölge Kurulu kararı ile belirlenmiş; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları,kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır

Basit Onarım Nedir ?

Yapıların yaşamını sürdürmesini amaçlayan; 
a)
 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini sağlayan müdahalerdir.

Esaslı Onarım Nedir ?

Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamalardır.

Onarım Ön İzin Belgesi Nedir ?

İlgilisinin onarım izin başvurusunun uygun bulunması halinde; tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce KUDEB,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek belgedir.

Onarım Uygunluk Belgesi Nedir ?

Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine  uygun tamamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilecek belgedir.