Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın kısaltmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde “Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü” olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

İlgili Koruma Bölge Kurulu kararı ile tescil edilmiş; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar.

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş taşınmazların sınıflandırılması sonucu belirlenen tanımlamadır.

  • I. grup yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları,
  • II. grup yapılar: Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları, ifade eder.

İlgili Koruma Bölge Kurulu kararı ile belirlenmiş; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.

Yapıların yaşamını sürdürmesini amaçlayan; 
a)
 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öğe olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

b)(a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak yenilenmesini sağlayan müdahalerdir.

Tadilat ve tamirat dışında kalan ve bilimsel esaslara göre hazırlanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine dayalı uygulamalardır.

İlgilisinin onarım izin başvurusunun uygun bulunması halinde; tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce KUDEB,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek belgedir.

Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine  uygun tamamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilecek belgedir.

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

  1. Madde

(Değişik:RG-28/12/2014-29219)Tescilli kültür varlıkları ile sit alanlarının yoğun olduğu büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine, bünyelerinde KUDEB’in kurulmasına ilişkin büyükşehir belediyesinin görüşü alınarak Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir. KUDEB’in, büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri bünyesinde kurulamaması halinde görevler, büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.

Bu kapsamda;  Onarım İzin Başvurusuna konu taşınmazın bağlı olduğu İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde KUDEB birimi varsa başvuru ve sonraki süreçte gerekli iş ve işlemlerin ilgili İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan KUDEB birimi nezdinde yürütülmesi gerekmektedir.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun

Madde 18 – (Değişik: 17/6/1987 – 3386/7 md.)
“Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, maliklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde koruma bölge kurulunca yapılır. Gruplandırılan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenemez”  denilmektedir.

Bu kapsamda; Koruma grubu belirlenmemiş veya güncellenmemiş taşınmazlarda Onarım İzin Belgesi düzenlenememektedir.

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MADDE 8  – (Değişik:RG-30/03/2006-26124)

“KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan görüş alır. Alınan görüşe uyulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Müdürlüğümüzce işlem gören I. grup taşınmazlara ilişkin onarım izin başvurularında, tarafımızca yapılan tespitler sonrasında konuya ilişkin tespitlerimiz ve görüş talebimiz ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmekte; konuya ilişkin belirlenecek Koruma Bölge Kurulu görüşü doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş taşınmazlarda Vergi Muafiyetine ilişkin iş ve işlemler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun 21. Maddesi kapsamında İlgili Koruma Bölge Kurulunca yürütülmektedir.

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MADDE 8  – (Değişik:RG-30/03/2006-26124)

“Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Mülkiyeti özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca teknik ve maddi yardım sağlanmaktadır. Yardımla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için;

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Talep ve Başvurular

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu