İlçe Belediye Başkanlığı Bünyesinde KUDEB Birimi Varsa ?

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

5. Madde

(Değişik:RG-28/12/2014-29219)Tescilli kültür varlıkları ile sit alanlarının yoğun olduğu büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine, bünyelerinde KUDEB’in kurulmasına ilişkin büyükşehir belediyesinin görüşü alınarak Bakanlıkça ilgili ilçe belediyesine gerekli izin verilir. KUDEB’in, büyükşehir sınırları içinde kalan ilçe belediyeleri bünyesinde kurulamaması halinde görevler, büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan KUDEB tarafından yürütülür.

Bu kapsamda;  Onarım İzin Başvurusuna konu taşınmazın bağlı olduğu İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde KUDEB birimi varsa başvuru ve sonraki süreçte gerekli iş ve işlemlerin ilgili İlçe Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan KUDEB birimi nezdinde yürütülmesi gerekmektedir.

Koruma Grubu Belirsiz ise ?

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun

Madde 18 – (Değişik: 17/6/1987 – 3386/7 md.)
“Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının gruplandırılması, maliklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay içinde koruma bölge kurulunca yapılır. Gruplandırılan taşınmaz kültür varlıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir. Gruplandırma yapılmadıkça, onarım ve yapı esasları belirlenemez”  denilmektedir.

Bu kapsamda; Koruma grubu belirlenmemiş veya güncellenmemiş taşınmazlarda Onarım İzin Belgesi düzenlenememektedir.

 

I.Grup “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” Olarak Tescilli Taşınmazlarda İzin Süreci Aynı mı ?

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MADDE 8  – (Değişik:RG-30/03/2006-26124)

“KUDEB, tescilli I. grup yapıların tadilat ve tamiratlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan görüş alır. Alınan görüşe uyulması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; Müdürlüğümüzce işlem gören I. grup taşınmazlara ilişkin onarım izin başvurularında, tarafımızca yapılan tespitler sonrasında konuya ilişkin tespitlerimiz ve görüş talebimiz ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmekte ; konuya ilişkin belirlenecek Koruma Bölge Kurulu görüşü doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.

 

Vergi Muafiyetine Kim Karar Veriyor  ?

“Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş taşınmazlarda Vergi Muafiyetine ilişkin iş ve işlemler 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun 21. Maddesi kapsamında İlgili Koruma Bölge Kurulunca yürütülmektedir.

 

 

Onarım İzin Belgesi’nin Geçerlilik Süresi Nedir ?

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

MADDE 8  – (Değişik:RG-30/03/2006-26124)

“Tadilat ve tamiratlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.