RESTORASYON VE KONSERVASYON BÖLÜMÜ

Müdürlüğe başvurmuş olan kişi veya kurumların, numunelerinin alınmasından ve test/analiz raporlarını değerlendirip Restorasyon Konservasyon Raporunu hazırlayarak kişi veya kurumlara iletilmesinden sorumludur.

NUMUNE KABUL BÖLÜMÜ

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü tarafından alınan numuneleri teslim almak, numunelerin analizler için uygunluğunu/yeterliliğini değerlendirmek ve hangi analizlerin yapılacağını belirlemek, teslim alınan numuneleri tanımlamak (yaklaşık agrega boyutu, renk, dağılganlık durumu vb.) ve proje numaralandırmasını yaparak laboratuvara iletmekten ve deney raporlarını numune tanımları ile birlikte Restorasyon ve Konservasyon Bölümü’ne iletmekten sorumludur.

GENEL KİMYA LABORATUVARI

Yapıdan alınan numuneler üzerinde, spot testler ile yapıya zarar veren klorür, sülfat, karbonat ve nitrat tuzlarının, protein ve yağın tespiti, kızdırma kaybı – asit kaybı analizleri; harç, sıva ve taş numunelerinin bağlayıcı cinsini veya varsa katkısını belirlemek için yapılan temel analizler ile agrega boyutu ve % oranlarını belirlemek için yapılan elek analizlerini yapmaktan sorumludur.

PETROGRAFİ LABORATUVARI

Harç ve sıva numunelerinin bağlayıcı alanlarının mikroskobik incelenmesi, agrega cinsinin tespiti, agrega-bağlayıcı oranlarının tespiti ile taş örneklerinin petrografik incelemesi ve tür tespitinden sorumludur. Petrografik analiz için numunelerden hazırlanan kesitler stereo mikroskopta ve polarizan mikroskopta ayrıntılı olarak incelenir. Bu incelemelerde harç, sıva örneklerinin bağlayıcı-agrega oranları, içerdikleri agregaların türü ve oranı ve kayaç örneklerinin cinsi tespit edilir.

HPLC LABORATUVARI

Numunede bulunan organik maddelerin tür tespitinin (örneğin boya bağlayıcısı olarak zeytinyağı, harç katkısı olarak pamuk yağı vb.) yapılmasından sorumludur. Numune içerisindeki basit veya kompleks organik bileşiklerin cins analizleri hassas bir şekilde gerçekleştirir.

SEM-EDX LABORATUVARI

Malzeme numuneleri (harç, sıva, taş, boya, ahşap, metal, cam vb.) ve bu örnekleri oluşturan kireç, kil, alçı, agrega ve diğer katkı maddelerinin detaylı anorganik kimyasal yapıları çok kısa sürede ve çok az miktardaki örneklerle belirlenebilmektedir. Anorganik kimyasal yapının aydınlanması yanında malzemeyi oluşturan bileşenlerin dağılım verileri elde edilir. EDX, kimyasal özellikler yanında elektron mikroskobu verileri sayesinde, malzemelerin fiziksel ve topografik yapılarını da belirler.

ODUN ANATOMİSİ LABORATUVARI

Ahşap numunelerin hücre düzeni ve diziliminin mikroskobik incelemesiyle tür teşhisi gerçekleştirilir. Ahşap malzemelerde kullanılan ağaç cinsinin teşhisi ve yapılarındaki böcek, mantar veya dış etkenlerin sebep olduğu biyolojik ve fiziksel bozulmaların nedenini, makroskopik ve mikroskopik yöntemlerle tespit ederek temizlik ve tedavi yöntemlerini belirler.
Ayrıca, yapı kerestelerinde kalite sınıflarını belirleme çalışmalarını gerçekleştirilir.

FİZİKOMEKANİK LABORATUVARI

Taş, harç ve sıva numunelerinin fiziksel (birim hacim ağırlık, dona dayanım, su emme vb.) ve fizikomekanik (basınç dayanımı) özelliklerinin belirlenmesinden sorumludur.

XRD LABORATUVARI

Yapılardan alınan malzemelerin (sıva, harç, taş vb. gibi) kayaç, cevher, kil mineralleri, endüstriyel hammaddeler ve kristal malzemelerin XRD (X-Ray Diffraction – X-Işınları Difraktometresi – X-Işını Kırınım Yöntemi) cihazı ile analizlerinin yapıldığı birimdir.