GENEL BİLGİLER

Basit Onarım Nedir ?

KUDEB yönetmeliğinin 4. maddesinde  tadilat-tamirat başlığı altında tanımlanan uygulamalar Basit Onarım Uygulamaları olarak değerlendirilmektedir.

Tadilat ve tamirat: Yapıların yaşamını sürdürmeyi amaçlayan;

a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci maddesi uyarınca  ruhsata tabi olmayan: derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ile mimari öge olarak ve sanat tarihi açısından özellik arz etmeyen tavan kaplamaları, elektrik  ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yörenin özelliğine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen müdahaleleri,

b) (a) bendinde belirtilen müdahaleler sırasında yapıdaki  ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerin özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesini, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu  sağlanarak özgün biçimlerine uygun olarak  yenilenmesini,

Hangi Yapılar Onarım İznine Tabidir ?

 • “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş taşınmazlar.
 •  Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlar.
 •  SİT alanlarında, yürürlükteki mevzuata göre kullanma izin belgesi bulunan tescilsiz  taşınmazlar.

Onarım İzin Başvuru Sürecinde Gerekli Bilgi-Belgeler Nelerdir ?

 • Yapılacak İşlerin Kapsamını İçeren Açıklayıcı Dilekçe
 • Mülkiyet Belgesi (Tapu Sureti)
 • Koruma Grubu Bilgisine İlişkin Koruma Bölge Kurul Kararı.
 • Kira Sözleşmesi (Kiracının Başvurusu Halinde)
 •  İmza Sirküsü (Tüzel Kişi Başvurularında)

İşlem dosyasında bulunmaması halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Örneği, Mimari Proje Örneği talep edilmektedir.

Onarım İzin Başvurularına İlişkin Yapılan İşlemler

 • Arşiv kayıtlarında inceleme.
 • Sahada yerinde inceleme.
 • Değerlendirme.
 • Uygulamaların içeriğine bağlı olarak Teknik Uygulama Sorumlusu ( Mimar/ Mühendis ) talep edilmesi.
 • Koşulların belirlendiği Teknik İnceleme Raporunun hazırlanması.
 • “Onarım Ön İzin Belgesi” nin hazırlanması.
 • Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesinde kalan taşınmazlar için “Onarım Görüş Belgesi”nin hazırlanması.
 • Üst yazı ile; yapılan işlemler hakkında başvuru sahibine, İlçe Belediye Başkanlığına/ Boğaziçi İmar Müdürlüğüne ve ilgili Koruma Bölge Kuruluna bilgilendirme.
 • Onarım çalışmalarının belirlenen koşullarda yapılıp yapılmadığına ilişkin denetim çalışmaları.